IetsTe44 - Algemene Voorwaarden
U bent hier: Voorwaarden en beleid > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondanks dat wij  de klant altijd tevreden willen hebben zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld om eventuele misverstanden achteraf te kunnen voorkomen.

 

Definities

Werkdagen:   Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over werkdagen wordt maandag tot en met vrijdag bedoeld.

 

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ietste44, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Door een product of dienst te bestellen cq te boeken geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Tevens heeft u kennis genomen van de extra aandachtspunten die wij bij sommige diensten hebben opgenomen op onze website en probeert u hiermee zo veel mogelijk rekening te houden.

3. Wij behouden ons het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

4. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ietste44.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes en aanbiedingen

1.  Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.  De in een offerte, website of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders aangegeven), maar exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

3.  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders/reserveringen.

5.  Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Bestelling

U kunt uw bestelling of boeking plaatsen via het online reserveringssysteem op de website, door het sturen van een e-mail of door telefonisch contact met ons op te nemen.  De door u aangekochte producten of diensten worden geleverd of aangeboden na betaling van het totaal verschuldigde bedrag, tenzij hiervoor met u andere afspraken gemaakt zijn. Wij kunnen u vragen om vooraf reserveringskosten te betalen. Deze kosten zijn al opgenomen in de aangegeven prijzen en bedragen € 4,95 per reservering/boeking.

Betaling 

1.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.  Gebruiker stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering per email naar de Opdrachtgever. Wordt er binnen de hier aangegeven termijn alsnog niet tot betaling overgegaan dan wordt er een tweede betalingsherinnering gestuurd en worden er tevens extra administratiekosten  (minimaal € 15,-) aan de opdrachtgever doorberekend. Worden de kosten na de 2e herinnering alsnog niet binnen de gestelde termijn betaald zal een derde partij ingeschakeld worden die namens de Gebruiker het totaal verschuldigde bedrag inclusief de extra administratiekosten bij de Opdrachtgever zal verhalen.

2. De op de site aangeven prijzen zijn inclusief reserveringskosten. Ietste44 kan u vragen reserveringskosten vooraf te betalen. Dit doen wij om te voorkomen dat wij de agenda onnodig/ten onrechte bezet houden.

3. Betaling kan via  i-deal plaatsvinden. Uiteraard kunt u de factuur ook overmaken via bv internetbankieren. Onze bankgegevens staan op de factuur en zijn ook op deze website terug te vinden.

Annuleren en terugbetaling diensten ietste44

  1. Wanneer u uw bestelling/reservering ongedaan wilt maken dan kan dat tot uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het bezoek/uitvoeren van onze diensten. In dit geval bent u geen kosten aan de Gebruiker verschuldigd, tenzij  tussen de Opdrachtgever en Gebruiker andere afspraken hierover schriftelijk (brief/mail/opdrachtbevestiging/offerte) zijn overeengekomen. Indien er geen specifieke afspraken gemaakt zijn en de Opdrachtgever het bedrag al volledig  betaald heeft zal dit door Gebruiker worden terugbetaald.
  2. Wanneer u binnen 10 werkdagen  voor het bezoek annuleert zullen wij genoodzaakt zijn 15% van het bedrag bij u in rekening te brengen, tenzij tussen Opdrachtgever en Gebruiker andere afspraken hierover schriftelijk (brief/mail/opdrachtbevestiging/offerte) zijn overeengekomen. Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt en  het gehele bedrag al door Opdrachtgever voldaan is zal 85% van het betaalde bedrag door Gebruiker worden terugbetaald.
  3. Wanneer u binnen 5 werkdagen  voor het bezoek/uitvoeren van onze diensten annuleert brengen wij 50% van het nog verschuldigde bedrag bij Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij tussen Opdrachtgever en Gebruiker andere afspraken hierover schriftelijk (brief/mail/opdrachtbevestiging/offerte) zijn overeengekomen. Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt en het het gehele bedrag al door Opdrachtgever voldaan is zal 50% van het betaalde bedrag door Gebruiker worden terugbetaald.
  4. Wanneer u binnen 3 werkdagen voor het bezoek/uitvoeren van onze diensten annuleert brengen wij 75% van het nog verschuldigde bedrag bij Opdrachtgeven in rekening. Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt en het gehele bedrag al door Opdrachtgever voldaan is zal 25% van het betaalde bedrag door Gebruiker worden terugbetaald.
  5. Als u op de dag waarop de dienst wordt uitgevoerd annuleert wordt het volledige bedrag in rekening gebracht cq ontvangt u geen geld terug.

Overige bepalingen

  1. Wanneer gebruik gemaakt wordt van onze live videogesprekken dan is Gebruiker (Ietste44) niet verantwoordelijk voor het (goed) functioneren van de door de opdrachtgever benodigde apparatuur, programmatuur/apps en (wifi)verbindingen. In het geval aan de zijde van de opdrachtgever een en ander niet goed functioneert is ietste44 niet verplicht het in rekening gebrachte bedrag geheel of gedeeltelijk te retourneren. Opdrachtgever is ook niet verantwoordelijk voor eventuele extra gemaakte kosten door opdrachtgever (bv kosten voor data roaming).
  2. Uiteraard stellen wij onze website met veel zorg samen. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste prijzen en/of onvolledige informatie vermeld staat op onze site. Indien dit het geval is zullen wij dit direct na bestelling aanpassen en  informeren over de correcte prijs en/of prijs. U ontvangt sowieso een bevestiging van uw bestelling.  Uiteraard kunt u, als u de prijs dan te hoog vindt alsnog besluiten om van onze diensten af te zien.

Overmacht

1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Als de Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Verzending

De bestelling van eventuele producten zal worden verzonden nadat wij de betaling van u hebben ontvangen.

Klachten

Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde producten of diensten, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail naar: info@ietste44.com. Wij proberen de eventuele klachten naar ieders tevredenheid en in de geest van de algemene voorwaarden op te lossen.

Daar waar het gaat om klachten met betrekking tot de diensten die ietste44 uitvoert met betrekking tot sinterklaasactiviteiten bestaat er, indien er naar uw tevredenheid geen goede oplossing aangeboden wordt, de mogelijkheid om gebruik te maken van de bemiddeling door de Stichting Vrienden van Sinterklaas (SVVS). Ietste44 zal aan de keurmerkverlener (SVVS) vervolgens medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil.

SVVS:Stichting Vrienden van Sinterklaas
t.a.v. de Keurmerkcommissie
Jagerslaan 69 
7833 EP Nieuw-Amsterdam (NL)
06 – 23881100

 

Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen  waarbij  ietste44.com partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Laatst bijgewerkt op: 12 februari 2021