IetsTe44 - Algemene Voorwaarden
U bent hier: Voorwaarden en beleid > Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondanks dat wij  de klant altijd tevreden willen hebben zijn er een aantal voorwaarden door ons opgesteld om eventuele misverstanden achteraf te kunnen voorkomen.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ietste44, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Door een product of dienst te bestellen cq te boeken geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. Tevens heeft u kennis genomen van de extra aandachtspunten die wij bij sommige diensten hebben opgenomen op onze website en probeert u hiermee zo veel mogelijk rekening te houden.

3. Wij behouden ons het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

4. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met ietste44.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Offertes en aanbiedingen

1.  Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.  De in een offerte, website of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders aangegeven) , maar exclusief andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

3.  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

4.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

5.  Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Bestelling

U kunt uw bestelling of boeking plaatsen via de webwinkel op de site, door het sturen van een e-mail of door telefonisch contact met ons op te nemen.  De door u aangekochte producten of diensten worden geleverd of aangeboden na betaling van het totaal verschuldigde bedrag, eventueel vermeerderd met de verzend- en /of administratiekosten. Mogelijk dat de door u gekozen producten besteld moeten worden. Betaling vooraf is bij grotere orders (meer dan  € 75,-) noodzakelijk. Ook voor alle diensten die geleverd worden door ons  is betaling vooraf noodzakelijk, tenzij hiervoor met u andere afspraken gemaakt zijn. Soms vragen wij ook administratie/reserveringskosten te betalen. Deze zijn al opgenomen in de aangegeven prijzen en bedragen € 4,95 per boeking.

Betaling 

1.Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Er worden tevens administratiekosten  (minimaal € 10,-) berekend.

2. De op de site aangeven prijzen zijn inclusief reserveringskosten. Ietste44 kan u vragen reserveringskosten vooraf te betalen. Dit doen wij om te voorkomen dat wij de agenda onnodig/ten onrechte bezet houden.

3. Betaling via onze webwinkel kan zowel contant als via  paypal en i-deal plaatsvinden. Uiteraard kunt u de factuur ook overmaken via bv internetbankieren. Onze bankgegevens staan op de factuur en zijn ook op deze website terug te vinden.

Annuleren diensten ietste44.com

1. Wanneer u uw bestelling/reservering ongedaan wilt maken dan kan dat tot uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van het bezoek. Wij brengen dan 25% van het totaal bedrag in rekening om de door ons gemaakte kosten te dekken.
2. Wanneer u binnen 7 werkdagen voor het bezoek annuleert zullen wij genoodzaakt zijn 75% van het bedrag bij u in rekening te brengen.

3. Als u op de dag waarop de dienst wordt uitgevoerd annuleert wordt het volledige bedrag in rekening gebracht cq ontvangt u geen geld terug.

4. Uiteraard stellen wij onze website met veel zorg samen. Toch kan het voorkomen dat er onjuiste prijzen en/of onvolledige informatie vermeld staat op onze site. Indien dit het geval is zullen wij dit direct na bestelling aanpassen en  informeren over de correcte prijs en/of prijs. U ontvangt sowieso een bevestiging van uw bestelling.  Uiteraard kunt u, als u de prijs dan te hoog vindt alsnog besluiten om van de koop af te zien.

Overmacht

1.Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Als de Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Verzending

De bestelling van uw producten zal worden verzonden nadat wij de betaling van u hebben ontvangen.

Klachten

Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde producten of diensten, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Stuur een e-mail naar: info@ietste44.com. Wij proberen de eventuele klachten naar ieders tevredenheid en in de geest van de algemene voorwaarden op te lossen.

Daar waar het gaat om klachten met betrekking tot de diensten die ietste44.com uitvoert met betrekking tot sinterklaasactiviteiten bestaat er, indien er naar uw tevredenheid geen goede oplossing aangeboden wordt, de mogelijkheid om gebruik te maken van de bemiddeling door de Stichting Vrienden van Sinterklaas (SVVS). Ietste44.com zal aan de keurmerkverlener (SVVS) vervolgens medewerking verlenen bij het oplossen van het geschil.

SVVS:Stichting Vrienden van Sinterklaas
t.a.v. de Keurmerkcommissie
Jagerslaan 69 
7833 EP Nieuw-Amsterdam (NL)
06 – 23881100

 

Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen  waarbij  ietste44.com partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.